Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy03-09-2018 16:04
Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Gorzowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d)zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.Projekt finansowany z Budżetu Państwa

03-09-2018 16:04
Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających 2018/201903-09-2018 16:02
godnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578) § 1 dzieci i młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla której organizuje się kształcenie specjalne to:1)niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2) niedostosowani społecznie,

3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym.W naszej Poradni wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem – wad słuchu oraz wzroku. w sprawieuczniów niesłyszących i słabosłyszących,niedowidzących, słabowidzących orzeka Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.ul.Czereśniowa 4 na podstawie porozumienia zawartego w 2017r..

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających 2018/2019
Zespoły rozpoczynają się o godzinie 11.30.
06.09.2018r.
20.09.2018r.
04.10.2018r.
08.11.2018r.
22.11.2018r.
13.12.2018r.
08.01.2018r.
17.01. 2019
14.02.2019r.
07.03.2019r.
21.03.2019.
04.04.2019r.
25.04.2019r.
09.05.2019r.
23.05.2019r.
13.06.2019r.
27.06.2019r.
04.07.2019r.
22.08.2019r.


03-09-2018 16:02
Nowy rok szkolny03-09-2018 15:43
Wszystkim uczniom,rodzicom i nauczycielom życzymy udanego i pełnego sukcesów nowego roku szkolnego. Niech nauka będzie ciekawą przygodą, a praca z dziećmi i młodzieżą przyniesie radość i satysfakcję.

03-09-2018 15:43
Uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.24-07-2018 10:46
Ważne informacje18-06-2018 08:21
Wnioski o diagnozę w Poradni realizowane są według kolejności zgłoszeń. Z uwagi na ich dużą ilość i konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania diagnostycznego, konsultacyjnego i orzekającego czas oczekiwania może wynosić około 4-5 miesięcy

Poza kolejnością (decyduje dyrektor poradni) przyjmowane są osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, z powodu choroby lub innych sytuacji życiowych prosimy o wcześniejsze powiadomienie naszej placówki.

18-06-2018 08:21
TECHNIKI TERAPEUTYCZNE STOSOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 105-06-2018 07:51

Metoda NDT-Bobath terapia stosowana u wcześniaków, niemowląt, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi, oraz prezentującymi opóźnienia rozwojowe, która dąży do maksymalnego rozwoju potencjału oraz możliwości dziecka na ile umożliwia mu to istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Jedną z zasad usprawniania jest wpływanie na napięcie mięśni, poprzez zmniejszanie napięcia wzmożonego i zwiększanie napięcia obniżonego, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia. W każdym spotkaniu biorą udział rodzice albo opiekunowie dziecka. Odpowiednio przeszkoleni, są w stanie kontynuować wytyczne stosowane podczas rehabilitacji metodą NDT Bobath w warunkach domowych, w trakcie karmienia dziecka, noszenia go, pielęgnacji czy zabawy.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to zajęcia grupowe o charakterze stymulująco- terapeutycznym, które mają na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki dużej, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Proponowaneaktywności wywodzą się z naturalnych ruchowych i emocjonalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z innymi osobami. Terapia ręki polega na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, jak również dostarczaniu wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) zajęcia grupowe dla dzieci przejawiających zaburzenia zachowania w grupie społecznej. Podczas spotkań terapeuta modeluje zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych ucząc nowych umiejętności i dostarczając prawidłowych wzorców zachowań.
Niedyrektywna terapia zabawowa wykorzystuje inicjatywę dziecka do zabawy i aktywności w celu budowania z nim relacji opartej na akceptacji, swobodzie i szacunku. Zabawa traktowana jest jako naturalny sposób samowyrażania się dziecka. Terapeuta stwarza odpowiednie warunki do podjęcia aktywności, obserwuje dziecko i podąża za nim stwarzając mu możliwość do podejmowania decyzji, pokonywania trudności i wyrażania swoich potrzeb oraz rozwijania kreatywności.
Metoda Dobrego Startu opiera się na usprawnianiu analizatora wzrokowego, dotykowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego oraz funkcji językowych i wykonawczych w celu kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda wykorzystuje element słuchowy- piosenkę, element wzrokowy- wzory graficzne oraz element ruchowy- wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki.
Terapia pedagogiczna opiera się na stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka. Działania podejmowane przez terapeutę są zindywidualizowane i mają na celu kompensowanie deficytów w wiadomościach oraz umiejętnościach dziecka niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, a także rozwijanie sfery emocjonalno- motywacyjnej dziecka.05-06-2018 07:51
RODO 28-05-2018 16:15
RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim realizujemy politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dbamy o ochronę Państwa danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo do:
- żądać od Administratora dostępu do własnych danych osobowych i ich sprostowania, lub usunięcia oraz możliwości wykonywania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
- wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stosujemy najwyższe standardy zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28-05-2018 16:15
Indywidualne zajęcia w szkole18-05-2018 11:52
Zapraszam na stronę MEN.Ważne informacje dotyczące indywidualnych zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-w-szkole-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-informacja-men.html

18-05-2018 11:52
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania01-12-2017 10:38

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.Nauczanie prowadzone jest w miejscu zamieszkania ucznia.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, w formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w zajęciach umożliwiających uczniowi uczestnictwo w życiu szkoły (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, uroczystości i imprezy szkolne, wybrane zajęcia edukacyjne) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
Warto tu podkreślić, że nauczanie indywidualne w żaden sposób nie przeszkadza w uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy w korzystaniu z dostępnych w szkole różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły dyrektor zawiesza lub kończy organizację nauczania indywidualnego.

01-12-2017 10:38
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl